TDS-TECHNIK

Novinky ve starší verzi pro AutoCAD a AutoCAD Mechanical

www.tds-technik.cz

Poslední verze programu TDS-TECHNIK je verze 20. Informace o novinkách v této verzi naleznete zde.

Pokud máte verzi 12.0 nebo starší, můžete se na této stránce dozvědět, jaké hlavní změny byly ve verzi 13.


13.1

Program TDS-TECHNIK verze 13 obsahoval další nové funkce a vylepšení, jejichž základní přehled je uveden na této stránce.


Verze pro tisk je k dispozici v dokumentu novinky13.pdf. Informace o rozdílech mezi verzemi 13.0 a 13.1 jsou uvedeny zde: novinky13.1.pdf.
Vyžaduje Adobe Reader®.


Nová verze AutoCADu

Tato verze nadstavby TDS-TECHNIK podporuje verzi AutoCAD 2008. Podporovány však zůstávají i starší verze AutoCADu, novou verzi nadstavby tedy můžete nadále používat i s tou verzí AutoCADu, kterou máte.Kreslicí funkce

Kótování a editace kót

V nástrojových panelech pro kótování a editaci kót přibyla řada nových funkcí. Také vlastní nástrojový panel je lépe uspořádán.

U lineárních, řetězcových a souřadnicových kót a kót k základně je nyní vždy jen jedna ikona pro horizontální i vertikální kótu (dosud byly zvlášť). Tažením určíte příslušný směr.

V rozvinovacím panelu pro kreslení kót průměru a poloměru jsou nyní 4 varianty pro kreslení kóty průměry a 4 varianty pro kreslení kóty poloměru. Můžete si zvolit, zda má text natočený a zda se má kótovací čára vykreslit do středu.

Na rozvinovacích panelech ikon naleznete další nové funkce, např. pro editaci kót: zaokrouhlování hodnoty kóty, náhrada šipek tečkou nebo kroužkem, zrušení šipky, zrušení vynášecí čáry, obnova značky kóty (šipky a vynášecí čáry), přemístění textu (vlevo, vpravo, střed), text na odkazové čáře, apod.

Šrafování

Funkce na nástrojovém panelu „Šrafování“ byly přepracovány a vylepšeny. Nyní je možné řídit vypínání hladin, je možné také pohodlně vypínat zvolené hladiny přímo při šrafování. Je možné vypnout buď obvyklé přednastavené hladiny, které hranice netvoří (např. hladina pro kóty) nebo si jednoduchým ukázáním na entitu skryjete její hladinu.

Konstrukční pomůcky

Při generování závitů, drážek pro pero, hřídele apod. je možné nastavit, zda se má výsledný prvek sestavit do bloku.

Kreslení čar přerušení

U čár přerušení (tzv. „cikcak“), kreslených příkazem ČÁRA (nabídka „Technik / Různé / Přerušení“), je možné změnit velikost zalomení čáry. Volba je k dispozici v konfiguraci nadstavby (příkaz TECH_NASTAV, nabídka „Technik / Nastavení / Všeobecně“), na kartě Kreslení.

Práce s bloky

Funkce BLOK_START (nabídka „Technik / Bloky / Start“) nyní umožňuje na začátku vybrat již existující entity, které se do vytvářeného bloku zahrnou.

Práce s kusovníky

Bylo přepracováno ukládání kusovníkových informací u nově zakládaných výkresů. Údaje pro kusovník ve výkresu jsou nyní ukládány výhradně v info-bodu, při smazání info-bodu tedy dojde k odstranění kusovníkových dat příslušné součásti. Vazba na samostatné soubory kusovníku (s příponou .kus), které jsou generovány při vykreslování, je nezměněna.


Knihovna normalizovaných dílů

Cizojazyčné názvy dílů

V Tabulkách lze zobrazit také cizojazyčné názvy k normě pro vybraný díl:

cizojazyčné názvy


Úpravy a rozšíření databáze normalizovaných dílů

Nová verze nadstavby obsahuje aktualizovanou databázi normalizovaných dílů, kde byl také rozšířen počet dílů podle DIN norem. Dále byly doplněny duté profily podle norem ČSN EN 10210-2 a ČSN EN 10219-2.
K mnoha typům spojovacích součástí byla doplněna možnost volby nerezového matriálu A4.
U tyčí a profilů podle ČSN norem jsou pro volbu jakosti k dispozici také značky ocelí podle EN norem, například:

značky ocelí podle EN norem


Modifikace přednastavené tabulky pro úpravu povrchu

U normalizovaných součástí, kde se zadává úprava povrchu označovaná podle systému ISO 4042, lze nyní zvolit vlastní přednastavené hodnoty, např. změnit kód pro zinkování na „A2K“ (místo původně předvoleného „A3L“):

Modifikace tabulky


Přesnost valivých ložisek

Při výběru z databáze dílů se nyní u valivých ložisek volí také stupeň přesnosti a radiální vůle.


Filtrování nabízených dílů

V Tabulkách je nyní možné nastavit, které typy normalizovaných dílů program má nebo nemá nabízet při vybírání typu dílu:

Filtrování nabízených dílů

Vyřazením položek můžete zpřehlednit výběr v nabízené stromové struktuře, případně můžete zamezit výběru pro Vás nevhodných typů dílů. Toto nastavení je možné sdílet i s dalšími uživateli.


Filtrování řádků tabulky

Pro větší přehlednost se v nových Tabulkách vypínají nedoporučené rozměry, méně obvyklé materiály apod. Výběr požadované velikosti je díky tomu usnadněn, jak je vidět z příkladu pro šroub se šestihrannou hlavou při zapnutém filtrování:

Filtrovaná tabulka

Stejná tabulka s plnou řadou rozměrů (při vypnutém filtrování):

Nefiltrovaná tabulka


Vazba na skladovou databázi

V nové verzi programu byly přepracovány a výrazně rozšířeny možnosti vazby na externí skladovou databázi. Nyní je možné nadefinovat různé SQL dotazy pro různé typy dílů, např. nadefinovat obecné podmínky a pak určit jiné SQL dotazy pro šrouby nebo odlišné podmínky pro konkrétní vybrané normy.

Při definici SQL dotazů lze využívat nové typy parametrů. Je možné také definovat propojení dat přes OLE DB.Výpočty

Volba osy profilu ve výpočtu nosníků

Ve výpočtu nosníků s nesymetrickým profilem lze volit, zda budou použity hodnoty pro osu x-x nebo y-y.

Výpočty kuželových ozubených kol

Program má nový výpočet geometrie kuželových ozubených kol.

výpočet geometrie kuželových ozubených kolRozvin plášťů těles

Program umožňuje vygenerovat do výkresu také textové souřadnice vybraných bodů rozvinu:

Rozvin plášťů těles se souřadnicemi

V této verzi je možné nastavovat také nové parametry, např. lze nastavit názvy a barvy hladin nezávisle na vykreslování normalizovaných (vkládaných z Tabulek) nebo jiných počítaných dílů (generovaných z Výpočtů).

Části obrysu, které po rozvinu tvoří kruhový oblouk, jsou nyní vykreslovány také jako kruhové oblouky (dosud jen jako n-úhelníky podle zvolené přesnosti).

U symetrických profilů si můžete zvolit, zda má být počátek souřadnic na ose symetrie nebo v levém dolním rohu.Kusovníky

Import položek do kusovníku

Do kusovníku je možné hromadně převést položky ze zvolené externí databáze. K tomu slouží volba „Importovat všechny záznamy“, která je k dispozici v místní nabídce okna skladových položek.

Pokud tedy máte např. soubor ve formátu DBF, který obsahuje položky, které chcete do kusovníku načíst, tak v konfiguraci programu nejprve zadejte propojení skladové databáze. Pak založte nový kusovník, spusťte funkci pro vložení položky ze skladu, stiskněte pravé tlačítko myši a zvolte „Importovat všechny záznamy“.

Vykreslování velkých kusovníků

Pro vykreslení velkých kusovníků do výkresů máte možnost zadat hodnotu mezery mezi sloupci, která vznikne v případě, že kusovník má velký počet položek a nevejde se do jednoho sloupce.Pokud používáte starší verzi programu TDS-TECHNIK, můžete se podívat, jaké byly novinky v předchozích verzích 12.0, 11.0, 10.0, 9.0 a 8.0.

Také si přečtěte, co je nového v následujících verzích 14, 15, 16, 17, 18 a 19.


Základní informace | AutoCAD LT | AutoCAD

Novinky | Popis | Ceník | Přehled funkcí sad a modulů

Domovská stránka TDS-TECHNIK | Technická podpora