TDS-TECHNIK

Novinky ve starší verzi 10.0

www.tds-technik.cz

Informace o posledních novinkách programu TDS-TECHNIK naleznete zde.

Pokud máte verzi 9.0 nebo starší, můžete se na této stránce dozvědět, jaké hlavní změny byly ve verzi 10.0.V následujícím textu jsou uvedeny informace o strojírenské nadstavbě TDS-TECHNIK 10.0 v rozsahu sady Komplet.
V úvodu jsou popisovány moduly Výpočty a Kusovník, které jsou společné všem verzím. V závěru je pak popis pro jednotlivé verze CAD systémů.

Modul Výpočty

 • Nový výpočet rozvinu plášťů těles, průniků a přechodů používaných zejména ve vzduchotechnice:
  • Roura,
  • Krabice,
  • Komolý kužel,
  • Válcová roura s válcovou odbočkou,
  • Kuželová roura s válcovou odbočkou,
  • Válcová roura rozvětvená ve tvaru Y,
  • Čtyřhranná roura se čtyřhrannou odbočkou,
  • Čtyřhranná roura s válcovou odbočkou,
  • Válcová roura se čtyřhrannou odbočkou,
  • Přechod čtyřhranná roura - válcová roura,
  • Segmentové koleno,
  • Segment oblouku,
  • Kuželové segmentové koleno,
  • Kompenzátor.
  • (další typy byly doplněny ve verzi 12.0)

  Po zadání rozměrů program vypočte rozvinuté díly výchozího plátě, které je možné vložit do výkresu. To je možné doplnit tabulkou obrysových souřadnic, kterou je možné přenést např. do MS Excelu (od verze 14.0 také do OpenOffice.org).
Výpočet rozvinů (obrázek je z novější verze)
(obrázek je z novější verze nadstavby)

Modul Kusovník

 • Export kusovníku do XML: Data kusovníku je nyní možné exportovat také do stále častěji užívaného formátu XML. Pro zobrazení dat v internetovém prohlížeči je možné použít předvolenou šablonu ve formátu XSL nebo si můžete vytvořit šablonu vlastní.

Nadstavba pro AutoCAD a nadstavba pro IntelliCAD

 • Vylepšení uživatelského rozhraní: Do programu byla doplněna řada nových vstupních dialogů, které usnadňují zadávání parametrů pro vykreslování závitů, drážek pro pero a dalších konstrukčních prvků.
 • Barevné odlišení kót s přepsaným textem: Tato nová funkce najde ve výkresu všechny kóty, které mají přepsaný text, tedy nezobrazují změřenou délku, ale "ručně" zadaný text. Text těchto kót se barevně označí, takže je pak možné je ve výkresu snadno odlišit od běžných kót.
 • Barevné odlišení kót s jiným měřítkem: Tato funkce najde ve výkresu všechny kóty, jejichž měřítko se liší od měřítka výkresu. Text těchto kót se barevně označí, takže je pak možné je ve výkresu snadno odlišit od běžných kót.
 • Kótování detailů: Při kótování entit vyneseného detailu program automaticky nastavuje odpovídající měřítko kótování.
 • Tabulky ozubení, drážkování a pružin: Do výkresu je možné vložit některou z 15 nových doplňkových tabulek pro výrobní výkresy ozubení, evolventního drážkování a pružin.
 • Další nové kreslicí pomůcky: Bylo doplněno několik nových kreslicích pomůcek - další varianty funkcí pro vytváření vynesených detailů, konstrukčních čar, kót, rozšířené možnosti pro kreslení značek drsnosti apod.
 • Uložení parametrů nadstavby: Parametry nadstavby je možné už od předchozích verzí měnit v konfiguračním dialogu. Nyní je možné požadované hodnoty přednastavit i pro nové výkresy a pro další spuštění CADu.

Nadstavba pro SmartSketch

 • Dávková konverze výkresů (vylepšeno):
  • Nový postup práce s programem: Program nejprve projde soubory na disku a pak zobrazí seznam nalezených souborů ke zpracování. V tomto seznamu je možné výběr souborů změnit.
  • Nový parametr "exportovat všechny listy": Program umožňuje zapnout export všech listů. Pokud má nějaký výkres více listů, uloží program každý z nich do samostatného souboru, jehož název se bude skládat z původního názvu doplněného o název listu v závorkách.
  • Nový parametr "opravovat tolerance kót": Toto nastavení usnadňuje řešení několika problematických míst při exportu/importu do/z formátu AutoCADu ("dwg" a "dxf"), které mohou vzniknout při použití funkcí samotného programu SmartSketch.
 • Vyhledávání textů (vylepšeno): Tato užitečná funkce nyní pracuje volitelně nejen s texty v textových polích ale také s odkazy, s tolerančními poli kót a s ostatními prvky kót (předpony, přípony, …). V kombinaci s volbou "Pouze celý text" tak můžete např. v rozsáhlé sestavě okamžitě najít odkaz na pozici s daným číslem, případně ve výrobním výkresu s velkým počtem kót můžete najít konkrétní toleranční značku ISO.
 • Formáty výkresů (nový nástroj) Tento nástroj vyhledá výkresy vytvořené v programu SmartSketch a zobrazí tabulku s použitými formáty výkresů a jejich měřítky. V úvodním dialogu zvolte jednu nebo více složek, které se mají prohledávat. Program najde všechny výkresy, postupně je otevře a zjistí příslušné informace. Pak zobrazí tabulku, kde jsou uvedeny následující údaje: název souboru včetně cesty, název listu, rozměr listu (formát výkresu) a měřítko listu. Pokud má nějaký soubor více pracovních listů, bude pro každý list zobrazen samostatný údaj. Obsah celé tabulky je možné přenést do Excelu z nabídky po stisknutí pravého tlačítka myši. Z této nabídky je možné také zvolený výkres otevřít do programu SmartSketch.

Další informace

Ve výše uvedeném seznamu je uveden pouze stručný přehled základních novinek.

Podrobnější přehled novinek naleznete v dokumentu TDS-TECHNIK 10.0 - novinky ve formátu PDF.


Novinky verze 22 | Novinky verze 21 | Novinky verze 20 | Novinky verze 19 | Novinky verze 18 | Novinky verze 17 | Novinky verze 16 | Novinky verze 15 | Novinky verze 14 | Novinky verze 13 | Novinky verze 12 | Novinky verze 11 | Novinky verze 10 | Novinky verze 9 | Novinky verze 8

Domovská stránka TDS-TECHNIK | Technická podpora